Kamermoties donderdag 20 april 2017 over de curriculumherziening po en vo in het algemeen

(En soms rekenen in het bijzonder)

 

Voorzichtige duiding

 

Belangrijkste motie is van formatiepartners CDA, VVD, D66, GL  (motie 367). De curriculumherziening gaat voorlopig door voor Ne, RekenenWiskunde, Engels, Burgerschap, Digitale Geletterdheid en Techniek.

 

Moties van Christelijke partijen om artikel 23 van de grondwet te beschermen:  CDA, SGP, CU (moties 362, 365, 366).  In een eerste versie van motie 366 werd realistisch rekenen gekenschetst als een ideologische stroming die in het verleden aan scholen is opgedrongen. In de definitieve tekst van de motie is die verwijzing naar realistisch rekenen weer verdwenen. Voortschrijdend inzicht.

 

Tegen de herziening: SP (motie 364): niet aangenomen

 

Losse topics, zoals klimaat (GL, motie 369), vmbo (D66, motie 368) of belang van Nederland(s) (PVV, motie 372): wel allemaal aangenomen. Blijkbaar is de behoefte om deelaspecten aan scholen op te dringen (of af te raden) een politieke realiteit.

 

Precieze stemmingsuitslagen van de partijen volgen nog op: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen

 

Rekenen

Wordt expliciet genoemd in motie 366. Echter in negatieve zin, dat voorkomen moet worden dat een ideologische stroming als realistisch rekenen wordt voorgeschreven aan de scholen. Deze framing lijkt zich nu te beperken tot de inbreng van een christelijke partijen met een hang naar traditioneel onderwijs (inclusief CDA, en dat is wel een trendbreuk), Maar is wel door alle partijen behalve PvdA gesteund. Het is zeer zorgelijk dat er zulke misconcepties leven, die vooral gevoed lijken te worden vanuit social media. Realistisch rekenen is immers een instructietheorie die daarom ook nooit ergens expliciet in leerdoelen of exameneisen heeft gestaan. Scholen en methodenmakers kiezen zelf of en in welke mate zij deze instructietheorie inzetten. De vraag is welke vorm van informatievoorziening naar Tweede-Kamerleden helpt om zo’n algemene framing op basis van misconcepties tegen te gaan.

 

Overzicht moties

 

31 293 Nr. 362 Rog c.s.                                                                               aangenomen

Overwegende dat het kabinet ten behoeve van een eventuele curriculumherziening ook ontwikkelteams wil inrichten met betrekking tot 'persoonsvorming' en 'vakoverstijgende vaardigheden';

Constaterende dat deze deelonderwerpen sterk raken aan de vrijheid van inrichting van scholen en daarmee aan de pedagogische en didactische keuzes die bepaald worden op bestuurs- en schoolniveau;

Verzoekt het kabinet geen ontwikkelteams in te richten die gericht zijn op 'persoonsvorming' of 'vakoverstijgende vaardigheden';

Rog (CDA), Bruins (CU), Bisschop (SGP)

 

31 293 Nr. 363 Rog Kwint                                                                          aangenomen

Overwegende dat het kabinet ten behoeve van een eventuele curriculumherziening ontwikkelteams wil faciliteren;

Van mening dat de expertise van de inhoudelijke vakverenigingen in het voortgezet onderwijs noodzakelijk is om te komen tot inhoudelijk goede voorstellen met draagvlak onder docenten; Verzoekt het kabinet bij de uitrol van de ontwikkelteams voor het voortgezet onderwijs, de inhoudelijke vakverenigingen en het vervolgonderwijs een eerst verantwoordelijke positie te geven en hen daarvoor binnen het budget van beschikbare middelen voldoende te faciliteren;

Rog  (CDA), Kwint (SP)

 

31 293 Nr. 364    Kwint SP                                                                          verworpen

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat, de huidige aanpak van de curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs nauwelijks nog draagvlak kent onder leraren;

Constaterende dat, dit mede wordt veroorzaakt omdat de huidige discussie plaatsvindt binnen de gestelde kaders van de eindrapportage van de commissie Schnabel;

Verzoekt de regering, de huidige aanpak van de curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs te staken;

Verzoekt de regering in plaats daarvan bij leraren, vakverenigingen en vervolgonderwijs te inventariseren of en welke curriculumherziening nodig is en op basis van die uitkomsten leraren, vakverenigingen en vervolgonderwijs voorstellen te laten ontwikkelen.

Kwint (SP)

 

31 293 Nr. 365 Bruins c.s.                                                                            aangenomen

Constaterende dat de overheid vanuit haar stelselverantwoordelijkheid verantwoordelijk is voor het vastleggen van kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus: wat kinderen moeten kennen en kunnen, constaterende dat de Commissie Dijsselbloem in het rapport Tijd voor Onderwijs heeft geconstateerd dat in de huidige landelijk vastgelegde onderwijsdoelen de verantwoordelijkheden van overheid en scholen door elkaar zijn gaan lopen,

Overwegende dat in de nu voortgaande curriculumherziening er meer aandacht zal komen voor burgerschap en andere aspecten van het onderwijs die het kennen en kunnen overstijgen en te maken hebben met opvoeding, persoonsvorming en karaktervorming, roept de regering op om in de curriculumherziening expliciet na te streven dat toekomstige kerndoelen helder maken wat leerlingen moeten kennen en kunnen, en zich daar strikt toe te beperken, zodat scholen meer houvast krijgen in welke kennis en vaardigheden de leerlingen moeten hebben, en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins (CU), Bisschop (SGP), Rog (CDA), Beertema (PVV)

 

31 293 Nr. 366 Bruins c.s.                                                                            aangenomen

Constaterende dat de overheid vanuit haar stelselverantwoordelijkheid verantwoordelijk is voor het vastleggen van kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus: wat kinderen moeten kennen en kunnen, constaterende dat de Commissie Dijsselbloem in het rapport Tijd voor Onderwijs heeft geconstateerd dat in de huidige landelijk vastgelegde onderwijsdoelen de verantwoordelijkheden van overheid en scholen door elkaar zijn gaan lopen,

Overwegende dat in het eerdere proces rondom de periodieke curriculumherziening er een grotendeels ideologisch gedreven discussie ontstond over leerstijlen, roept de regering op om in de curriculumherziening expliciet na te streven dat toekomstige kerndoelen helder maken wat leerlingen moeten kennen en kunnen, en zich daar strikt toe te beperken, en ook in de nadere uitwerking van die kerndoelen in leerlijnen te voorkómen dat leerstijlen, pedagogische visies of leermethoden worden voorgeschreven, in het bijzonder in het rekenonderwijs.

Bruins (CU), Rog CDA), Bisschop (SGP), Beertema (PVV)

 

31 293 Nr. 367 Van Menen c.s.                                                                   aangenomen

Constaterende dat het goed is om het curriculum periodiek te herijken, hetgeen in Nederland in lange tijd niet meer is gebeurd,

Constaterende dat deze herijking zou moeten gaan over 'wat leerlingen moeten kennen en kunnen' en niet over 'hoe' ze dat moeten leren, omdat dit aan de scholen zelf is,

Verzoekt de regering voor de onderdelen Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek samen met het onderwijsveld een proces in gang te zetten dat leidt tot concrete bouwstenen voor kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus waarover eind 2018 politieke besluitvorming kan plaatsvinden,

Verzoekt de regering de overige vakken (eh/of leergebieden) uitsluitend op verzoek van het onderwijsveld, met de vakverenigingen te laten verkennen of kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus aanpassing behoeven, waarbij het resultaat betrokken kan worden bij de politieke besluitvorming.

Van Meenen (D66), Rog (CDA), Westerveld  (GL), Becker (VVD)

 

31 293 Nr. 368  Van Meenen                                                                       aangenomen

Overwegende dat voor het vmbo een vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma's heeft plaatsgevonden,

Overwegende dat het voor het vmbo van groot belang is dat deze vernieuwing zich voortzet in aanpassing van de algemeen vormende vakken,

Verzoekt de regering deze vernieuwing op zo kort mogelijke termijn in overleg met alle betrokkenen in en om het vmbo in gang te zetten en waar nodig te ondersteunen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen (D66)

 

31 293 Nr. 369 Westerveld                                                                          aangenomen

Constaterende dat vanwege de toekomstige uitdagingen in de samenleving, zoals het klimaatprobleem, het van groot belang is dat er in het onderwijs aandacht is voor duurzaamheid;

Verzoekt de regering in het vervolgtraject van het komen tot een herziening van het onderwijscurriculum te waarborgen dat er voldoende organisaties, leraren en wetenschappers worden betrokken met kennis omtrent duurzaamheid, en specifiek daarbij gebruik te maken van de reeds aanwezig kennis over duurzaamheid in het onderwijs.

Westerveld (GL)

 

31 293 Nr. 370 Bisschop & Bruins                                                              aangenomen

Constaterende, dat in het plan van aanpak voor de herziening van het onderwijsprogramma slechts een drietal van de huidige vakken en kennisgebieden herkenbaar aanwezig is, te weten Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels, terwijl gelet op de huidige praktijk in het basis- en voortgezet onderwijs een bredere basis mogelijk is;

Verzoekt de regering, bij de uitwerking van het plan van aanpak meer van de bestaande vakken en kennisgebieden, die herkenbaar aanwezig zijn in zowel basis- als voortgezet onderwijs, als uitgangspunt te kiezen dan enkel Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels.

Bisschap (SGP), Bruins (CU)

 

31 293 Nr. 371  Becker c.s.                                                                          aangenomen

Constaterende dat de huidige kerndoelen en eindtermen door hun algemene formuléring scholen veel ruimte geven voor een beperkte invulling van belangrijke onderwerpen, zoals burgerschap, seksuele diversiteit, maar ook techniek,

Constaterende dat de beoogde curriculumherziening er voor moet zorgen dat alle leerlingen beter worden voorbereid op werken en leven in de Nederlandse moderne samenleving, Overwegende dat dit proces de kans biedt om kerndoelen en eindtermen in het onderwijs meer helder te formuleren zodat voor scholen duidelijker is wat van hen verwacht 'wordt en voor de Inspectie de handhaving hierop beter uitvoerbaar is;

Verzoekt de regering er voor te zorgen dat bij de curriculumherziening de kerndoelen en eindtermen duidelijker worden omschreven voor zowel scholen als de Inspectie.

Becker VVD, Van Meeneen (D66), Van denr Hul (PvdA)

 

31 293 Nr. 372 Beertema c.s.                                                                       aangenomen

Spreekt uit dat de standaardtaal één van de belangrijkste cultuurdragers is,

Van mening dat het een kemtaak is van het onderwijs om leerlingen, ongeacht hun sociaaleconomische status of herkomst, de uitgangspunten van correct Nederlands aan te leren,

Overwegende dat elke ingreep in die kerntaak leerlingen uit achterstandsgezinnen op nog grotere achterstand stelt,

Verzoekt de regering er alles aan te doen om te voorkomen dat die kerntaak verwatert en te voorkomen dat de eisen die door de taalgeschiedenis heen werden gehanteerd, worden gerelativeerd.

Beertema (PVV),  Bruins (CU), Bischop (SGP), Rog (CDA), Baudet (FvD)

Onderwijspartijen roepen Tweede Kamer op voorstel curriculumherziening te bespreken. Lees meer...

Tijd voor ander rekenonderwijs

Koeno Gravemeijer

 

Vrijwel al het rekenwerk buiten de school wordt door computers uitgevoerd. Dit vraagt een verandering in de rekenleerstof Lees meer


dekkerOnderwijs2032
Staatssecretaris Dekker lanceert een nationale discussie over toekomstgericht funderend onderwijs. Samen met de PO-Raad en de VO-Raad start de staatssecretaris een brede dialoog. Lees meer
 
zie ook: